Duyuru / ARSA SATIŞ İHALE İLANI
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
 • T.C.
  GÜNEYKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  İLAN METNİ

  1. Belediyemiz sınırları içerisinde Tekke Mahalle 8805 Parsel ve  Karataş Mevki, 37 Ada 5 Parselde, bulunan 2 (iki) adet arsa vasıflı taşınmazın  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma)  ” Açık Artırma Suretiyle” Belediye Encümenimiz huzurunda ihale edilerek satışı yapılacaktır.

  2-İhale 26.11.2018 Pazartesi günü Belediye Başkan Odasında Belediye Encümenimiz huzurunda yapılacaktır. (İhale Yeri : Güneykent Kasabası Orta Mahalle No:2 Belediye İdare Binası Başkanlık Makam Odası)

  3-İhaleye katılacak olanlar arsaların ihalesine ait geçici teminat bedellerini ihale tarihi olan 26/11/2018  Pazartesi günü en geç saat 13:45’e kadar Belediyemiz tahsilat servisine  yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir

  4-Arsa satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekaleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

  5-İhaleye katılmak isteyenlerin bizzat kendileri veya resmi vekaletnameli vekilleri katılacaktır.

  6-Bu işten doğacak her türlü vergi, resim, harç ve sigorta gibi masraflar ihaleyi alan kişiye ait olacaktır.

  7-İhaleye katılacak kişilerin  Kanuni ikametgah adreslerini gösterir belgenin aslını vermeleri şarttır.

  8-İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL olup, şartname ve diğer evraklar mesai saati içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacaklar şartname ve eklerini Belediyemizden satın almak zorundadır.

   9-İhaleye katılacak kişilerin şartnamedeki evrakları 26.11.2018 Pazartesi günü saat 13:45’e kadar  belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

   10-  Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamayacaktır.

  11-Teklif edilen hadleri Encümenimiz uygun bulmadığı takdirde satıp satmamakta serbesttir.

   

   

   

  * Arsaların, , alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

   

                                                      Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

        

   

   

  SIRA NO:

  MAHALLE/

  MEVKİİ

  CİNSİ

   

  ADA NO

   

  PARSEL NO

   

  DÜŞÜNCELER

  YÜZÖLÇÜMÜ

   M2

  HİSSE

  MUHAMMEN BEDEL:

  GEÇİCİ TEMİNAT:

  İHALE TARİHİ:

  İHALE SAATİ:

  1

  TEKKE MAHALLE

  ARSA

  --

   

  8805

   

  194,75

  TAM

  7.500,00

  225,00

  26.11.2018

  14:00

  2

  KARATAŞ

  ARSA

  37

  5

   

  372,60

  TAM

  20.000,00

  600,00

  26.11.2018

  14:15

   

                                                                                                                                                                                                                                    

  Güneykent Belediye Başkanlığı